واحد یک خوابه خانه مسافر عراقی مشهد

اتاق یک خوابه شامل تخت و کاناپه می باشد